Pro předškolní děti

 • TESTY ŠKOLNÍ ZRALOSTI

   

   ve čtvrtek 6. února 2020 od 8:30 hod.

   

   

  Testy bude provádět pí psycholožka z PPP Praha 8.

 • Předškolní děti se 18.2.2020 zúčastní vzdělávacího programu ekocentra Koniklec "Žilo, bylo jedno město" 

 • S hudbou do snu.

  Hudební pořad v Ládví.

  PKF

 • S hudbou do pohádky.

  Hudební pořad v Ládví.

  PKF

 • S hudbou do vesmíru.

  Hudební pořad v Ládví.

  PKF

 • S hudbou napříč časem.

  Hudební pořad v Ládví.

  PKF

 • Preventivní školení pro děti a kursy první pomoci od profesionálních záchranářů.    (předškoláci)

 • 14.5.2020 - Předškolní děti - pohádka "Kvak a Žbluňk"  v divadle Karla Hackera.

 • Proxima Sociale o.p.s

   

  CÍLEM PROGRAMU JE

   

  • podporovat u dětí zdravý životní styl

  • seznámit děti s různými formami rizikového chování a jeho důsledky

  • seznámit děti s možnostmi předcházení a řešení důsledků rizikového chování

    

   Preventivní program pro předškolní děti v dubnu a květnu 2019 v MŠ

  Datum:

  Téma:

  11.4.

  Jak se mít dobře

  25.4.

  Výživa

  2.5.

  Hygiena

  9.5.

  Nebezpečí odhozených jehel a stříkaček

  16.5.

  Šikana

   

  Informační DOKUMENT PROGRAMU PRIMÁRNÍ PREVENCE pro MŠ

  pro zákonné zástupce

   

   

  Vážení rodiče,

  vaše dítě se v následujících několika týdnech zúčastní Programu primární prevence pro mateřské školy v rozsahu 5x 45 minut. Rádi bychom Vás touto cestou s naším programem seznámili.

  Program má platný certifikát dle Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a vede ho vždy jedna zkušená lektorka Proxima Sociale o.p.s.. Mateřská škola vybrala 5 následujících témat: Jak se mít dobře, Hygiena, Výživa, Nebezpečí odhozených jehel a stříkaček a Šikana. Práce s jednotlivými tématy se opírá vždy o pohádku nebo příběh, na jehož základě pomocí dalších pomůcek a diskuse se vysvětlují potřebná fakta o vybrané tématice.

  Prosím, pročtěte si prosím tento text a svým podpisem stvrďte seznámení s ním.

   

  POSLÁNÍM programu Primární prevence pro mateřské školy Proxima Sociale o.p.s. je předcházet vzniku a rozvoji rizikového chování u dětí v mateřských školách v Praze a Středočeském kraji.

   

   

  USILUJEME především o to, aby se děti seznámily:

   

  • se základními informacemi z oblasti rizikového chování
  • s různými důvody, proč se lidé chovají rizikově
  • s tím, jaké má rizikové chování škodlivý vliv na lidský organismus
  • s tím, že ony sami jsou za rizikové chování, zodpovědné
  • s možnostmi předcházení a řešení šikany
  • s nebezpečím plynoucím z manipulace s použitými jehlami a stříkačkami, s možností nákazy závažnými chorobami
  • s tím, proč je důležitá existence určitých norem, předpisů a zákonů pro možnost spokojeného života každého člena společnosti
  • s tím, proč je důležité braní většiny léků pouze na doporučení lékaře
  • s riziky nedodržování základní osobní hygieny
  • s různými typy potravin, které se řadí k tzv. zdravým nebo nezdravým
  • s podstatou přátelství, kamarádství a jeho důležitosti pro lidský život
  • s důležitostí pomoci v mezilidských vztazích
  • s riziky kontaktu s neznámými lidmi

   

   

  NEJASNOSTI a stížnosti týkající se programu a jeho realizace je možné podávat a řešit buď osobně (i anonymně), či písemně (i elektronicky) na následujících místech:

  • koordinátorka programu -  Mgr. Jana Rathouská, Rakovského 3138/2, 143 00 Praha 4 – Modřany,

                  tel. +420 775 608 508, e-mail: rathouska@proximasociale.cz

  • vedoucí programu -  Mgr. David Holý, Rakovského 3138/2, 143 00 Praha 4 – Modřany,

                  tel. 241 770 232, e-mail: holy@proximasociale.cz

  • ředitel organizace -  Ing. Ivo Kačaba, Rakovského 3138/2, 143 00 Praha 4 – Modřany,

                  tel. 241 770 232, e-mail: kacaba@proximasociale.cz

  • správní rada organizace -  Rakovského 3138/2, 143 00 Praha 4 – Modřany,

                  tel. 241 770 232, e-mail: office@proximasociale.cz

   

  DOKUMENTACE a veškeré osobní údaje, zprávy a záznamy týkající se zapojení dítěte (případně jeho zák. zástupce) v programu Primární prevence pro MŠ jsou považovány za důvěrné. Osobní údaje klienta slouží pouze pro vnitřní potřeby realizace programů Primární prevence pro MŠ, ostatním odborným zařízením mohou být poskytnuty pouze s písemným souhlasem klientů. Lektor je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s realizací programu a které se vztahují ke klientům (dětem a jejich zák. zástupcům; výjimku tvoří zákonem stanovená oznamovací povinnost). Pokud lektor či organizace používá získané informace (například v rámci záznamu průběhu realizace programu, případně ke studijním či jiným účelům), vždy garantuje anonymitu osob a jejich údajů. Organizace je povinna shromažďovat údaje pouze v rozsahu bezpodmínečně nutného k realizaci programů; uchovává osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k jejich zpracování, a po uplynutí takové doby je skartuje.

              Při získávání a následném zacházení s  osobními daty klientů programu se pracovníci Proxima Sociale o.p.s. řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

   

  PRÁVA  A  POVINNOSTI  BĚHEM  PROGRAMŮ  PRIMÁRNÍ  PREVENCE

   

  1. Děti mají právo na to, aby se k nim lektor choval stejně, jako ke všem ostatním, bez ohledu na to, jaké jsou národnosti, jak vypadají, co si myslí a podobně.

   

  1. Děti mají právo na to, aby jim lektor řekl jejich práva a povinnosti.

   

  1. Děti mají právo, aby jim lektor říkal jejich jménem, ale mají také právo vystupovat anonymně - nepoužívat své pravé jméno, ale třeba přezdívku či jiné jméno. Volba dítěte nebude mít vliv na práci a chování lektora vůči dítěti.

   

  1. Dítě bere lektor jako člověka sobě rovného, který je důležitý, samostatný a za sebe odpovědný.

   

  1. Dítě má právo se na programu cítit bezpečně - tělesně i duševně. Nikdo nemá právo mu jakkoli ubližovat či ho nutit do něčeho, co samo dělat nechce.

   

  1. Dítě má právo říkat jen to, co opravdu chce říkat. Má právo nehovořit o věcech týkajících se svého soukromí a o tom, co právě prožívá, pokud mu to přijde nevhodné nebo nepříjemné.

   

  1. Dítě má právo vědět, jak bude program probíhat. Dítě má právo vědět, do jaké míry jsou informace, které říká, důvěrné - v některých případech má lektor povinnost informovat další osoby, když se dozví o porušení nějakého zákona, například krádeže, týrání či zanedbávání nebo přechovávání drog. O ostatních, důvěrných věcech hovoří lektor jenom s kolegy v týmu, pokud mu dítě nedovolí o tom hovořit i s jinými lidmi. Je jenom na dítěti, nakolik se do programu zapojí a co všechno o sobě řekne.

   

  1. Dítě má právo se programu neúčastnit a lektor ho za to nebudou nijak trestat. Kdykoliv během programu může říci, že se aktivity nechce účastnit, protože mu je to z nějakého důvodu nepříjemné (využít práva STOP), může se ale opět znovu zapojit, až bude chtít, a bude-li to aktuální program umožňovat.

   

  1. Dítě má právo si stěžovat a zároveň být informováno o tom, jak si stěžovat. Nejrychlejší je stěžovat si přímo lektorovi (může své chování rovnou změnit), ale může jít za učitelkou či učitelem, ředitelkou nebo ředitelem, rodiči, případně mohou rodiči kontaktovat organizaci realizující program. Do jednoho měsíce od předání stížnosti se dítě dozví, jak se situace vyřešila. Vlivem stížnosti se nezhorší chování lektora vůči dítěti. Lektorovi zároveň dítě pomůže, když své hodnocení sdělí v závěrečném dotazníku.

   

  1. Dítě má právo na to, aby mu lektor řekl, co si o jeho situaci nebo problému myslí a jak ho vnímá, případně navrhnout abychom se o problému otevřeně bavili, pokud to tak dítě bude chtít.

   

  1. Pokud má dítě nějaký problém, se kterým se chce lektorovi svěřit, může za ním po programu zajít. Pokud se jim společně nepodaří vymyslet řešení problému, lektor mu poradí, kde může vyhledat další pomoc. Je možné, že další pomoc bude vyžadovat souhlas anebo asistenci zákonných zástupců či učitelky.
 • 31. ledna navštíví předškoláci z 1. a 2. třídy babičky a dědečky v domově

   

  důchodců na adrese  S. K. Neumanna 2475 182 00 Praha 8 – Libeň

   

Minulé akce

 • 3.6.2020 - Klaun Pepíno a spousta překvapení - divadlo v Mš

 • Preventivní školení pro děti a kursy první pomoci od profesionálních záchranářů.    (předškoláci)

 • 14.5.2020 - Předškolní děti - pohádka "Kvak a Žbluňk"  v divadle Karla Hackera.

 • 12.5.2020 nás navštíví Jiří Bílý s představením "Z pohádky do pohádky".

 • S hudbou napříč časem.

  Hudební pořad v Ládví.

  PKF

 • S hudbou do vesmíru.

  Hudební pořad v Ládví.

  PKF

 • 3.3.2020 představení v MŠ - divadlo Dokola - představení "Princezna na hrášku".

 • Předškolní děti se 18.2.2020 zúčastní vzdělávacího programu ekocentra Koniklec "Žilo, bylo jedno město" 

 • 12.2.2020 představení v MŠ - kouzelník NAVARRO - představení "Kouzelník a bubliny".

 • TESTY ŠKOLNÍ ZRALOSTI

   

   ve čtvrtek 6. února 2020 od 8:30 hod.

   

   

  Testy bude provádět pí psycholožka z PPP Praha 8.

 • KARNEVAL

  VE ŠKOLCE

   

  S FOTOGRAFOVÁNÍM

   

  5. února 2020 – stŘeda dopoledne

 • 22.1.2020 představení "O princezně, která se ničeho nebála" -  divadlo Tondy Novotného - v Mš

 • 18.12.2019 představení v Mš "Oskárek ve vánočním balíčku" - Gábina a Katka.

 • Vážení rodiče,

  srdečně Vás zveme na společné vánoční odpoledne,

  které se bude konat

  v úterý 10.12.2019 v 1. třídě,

  ve středu 11.12.2019 ve  2., 3. a 4. třídě

  od 15:30 hod.

 • S hudbou do pohádky.

  Hudební pořad v Ládví.

  PKF

 • S hudbou do snu.

  Hudební pořad v Ládví.

  PKF

 • 7.11.2019 představení v Mš "Ve zdravém skřítkovi zdravý duch" - D.osvěta.

  9:00 1.skupina

  10:00 2. skupina

 • 2.10.2019 FOTOGRAFOVÁNÍ v MŠ.

 • 1.10.2019 představení v Mš "Můj medvěd Flóra" - divadelní spolek Kejklíř.

 • 26.9.2019 představení v Mš "Ptačí cirkus" - divadlo basta Fidli.

 • SLAVNOST K UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

  KLAUN PEPINO

  12. 6. 2019 dopoledne v MŠ

 • DNY   PŘEDŠKOLÁČKŮ

  Slavnostní rozloučení s dětmi odcházejícími do základní školy se koná v týdnu od 10. 6. 2019 v dopoledních hodinách ve všech třídách.

 • 5. 6. 2019    ZÁVĚREČNÝ KONCERT FLÉTNIČKY

  v 15:30 hod. (2. třída)

  SRDEČNĚ VÁS VŠECHNY ZVEME

 • 5. 6. 2019   LOUTKOVÉ DIVADLO 100 DORTÍKŮ

  představení PES A DRAK

  v 10hod. při pěkném počasí na zahradě

 • 4. 6. 2019    OSLAVA DNE DĚTÍ

  V rámci oslavy Dne dětí, která se bude konat 4. června 2019 během dopoledního pobytu na zahradě mateřské školy, si děti vyzkouší environmentální dovednosti a vědomosti. Vyzkoušíme si filtraci vody. Zjistíme, zda děti mají povědomost
  o třídění odpadu. K soutěžím o rychlost využijeme recyklovaný materiál ( např. roličky toaletního papíru) a na cíl se budeme trefovat papírovými koulemi. Nakonec vyrobíme motýlí dortíky, které ozdobíme kytičkami z naší zahrady.

 •  

  CELODENNÍ VÝLET

  NA  ZÁMEK LOUČEŇ

   

   

  SE USKUTEČNÍ V ÚTERÝ 28. KVĚTNA

   

  Výlet zahrnuje:

  prohlídku s kostýmovaným průvodcem a labyrintárium,

  celodenní stravu a pití

  (dopolední svačina, oběd v zámecké restauraci, odpolední svačina, pití) a autobusovou dopravu s cestovní agenturou TRAVEZ na místo a zpět.

   

  Doplatek na výlet činí 250,- Kč (doprava, oběd)

  Vstupné a vzdělávací program hradí Spolek Pěšiny.

   

  S sebou do funkčního batůžku přiměřené velikosti:

  pláštěnku, mladší děti náhradní prádlo, kšiltovku nebo klobouček proti slunci. Malé mlsání do autobusu je možné (např. nakrájené ovoce, zelenina, případně měkké bonbónky).

   

  Odjezd v 8:00 hod. a příjezd v 16:00 hod.

  Dítě je nutné na výlet přihlásit ve své třídě a zaplatit doplatek 250,- Kč.

   

  Prosíme rodiče, aby v den výletu neparkovali u vjezdu do MŠ a umožnili tak průjezd a parkování autobusům.

 • 23. května navštíví předškoláci z 3. a 4. třídy babičky a dědečky v domově

  důchodců na adrese  S. K. Neumanna 2475 182 00 Praha 8 – Libeň

 • Proxima Sociale o.p.s

   

  CÍLEM PROGRAMU JE

   

  • podporovat u dětí zdravý životní styl

  • seznámit děti s různými formami rizikového chování a jeho důsledky

  • seznámit děti s možnostmi předcházení a řešení důsledků rizikového chování

    

   Preventivní program pro předškolní děti v dubnu a květnu 2019 v MŠ

  Datum:

  Téma:

  11.4.

  Jak se mít dobře

  25.4.

  Výživa

  2.5.

  Hygiena

  9.5.

  Nebezpečí odhozených jehel a stříkaček

  16.5.

  Šikana

   

  Informační DOKUMENT PROGRAMU PRIMÁRNÍ PREVENCE pro MŠ

  pro zákonné zástupce

   

   

  Vážení rodiče,

  vaše dítě se v následujících několika týdnech zúčastní Programu primární prevence pro mateřské školy v rozsahu 5x 45 minut. Rádi bychom Vás touto cestou s naším programem seznámili.

  Program má platný certifikát dle Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a vede ho vždy jedna zkušená lektorka Proxima Sociale o.p.s.. Mateřská škola vybrala 5 následujících témat: Jak se mít dobře, Hygiena, Výživa, Nebezpečí odhozených jehel a stříkaček a Šikana. Práce s jednotlivými tématy se opírá vždy o pohádku nebo příběh, na jehož základě pomocí dalších pomůcek a diskuse se vysvětlují potřebná fakta o vybrané tématice.

  Prosím, pročtěte si prosím tento text a svým podpisem stvrďte seznámení s ním.

   

  POSLÁNÍM programu Primární prevence pro mateřské školy Proxima Sociale o.p.s. je předcházet vzniku a rozvoji rizikového chování u dětí v mateřských školách v Praze a Středočeském kraji.

   

   

  USILUJEME především o to, aby se děti seznámily:

   

  • se základními informacemi z oblasti rizikového chování
  • s různými důvody, proč se lidé chovají rizikově
  • s tím, jaké má rizikové chování škodlivý vliv na lidský organismus
  • s tím, že ony sami jsou za rizikové chování, zodpovědné
  • s možnostmi předcházení a řešení šikany
  • s nebezpečím plynoucím z manipulace s použitými jehlami a stříkačkami, s možností nákazy závažnými chorobami
  • s tím, proč je důležitá existence určitých norem, předpisů a zákonů pro možnost spokojeného života každého člena společnosti
  • s tím, proč je důležité braní většiny léků pouze na doporučení lékaře
  • s riziky nedodržování základní osobní hygieny
  • s různými typy potravin, které se řadí k tzv. zdravým nebo nezdravým
  • s podstatou přátelství, kamarádství a jeho důležitosti pro lidský život
  • s důležitostí pomoci v mezilidských vztazích
  • s riziky kontaktu s neznámými lidmi

   

   

  NEJASNOSTI a stížnosti týkající se programu a jeho realizace je možné podávat a řešit buď osobně (i anonymně), či písemně (i elektronicky) na následujících místech:

  • koordinátorka programu -  Mgr. Jana Rathouská, Rakovského 3138/2, 143 00 Praha 4 – Modřany,

                  tel. +420 775 608 508, e-mail: rathouska@proximasociale.cz

  • vedoucí programu -  Mgr. David Holý, Rakovského 3138/2, 143 00 Praha 4 – Modřany,

                  tel. 241 770 232, e-mail: holy@proximasociale.cz

  • ředitel organizace -  Ing. Ivo Kačaba, Rakovského 3138/2, 143 00 Praha 4 – Modřany,

                  tel. 241 770 232, e-mail: kacaba@proximasociale.cz

  • správní rada organizace -  Rakovského 3138/2, 143 00 Praha 4 – Modřany,

                  tel. 241 770 232, e-mail: office@proximasociale.cz

   

  DOKUMENTACE a veškeré osobní údaje, zprávy a záznamy týkající se zapojení dítěte (případně jeho zák. zástupce) v programu Primární prevence pro MŠ jsou považovány za důvěrné. Osobní údaje klienta slouží pouze pro vnitřní potřeby realizace programů Primární prevence pro MŠ, ostatním odborným zařízením mohou být poskytnuty pouze s písemným souhlasem klientů. Lektor je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s realizací programu a které se vztahují ke klientům (dětem a jejich zák. zástupcům; výjimku tvoří zákonem stanovená oznamovací povinnost). Pokud lektor či organizace používá získané informace (například v rámci záznamu průběhu realizace programu, případně ke studijním či jiným účelům), vždy garantuje anonymitu osob a jejich údajů. Organizace je povinna shromažďovat údaje pouze v rozsahu bezpodmínečně nutného k realizaci programů; uchovává osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k jejich zpracování, a po uplynutí takové doby je skartuje.

              Při získávání a následném zacházení s  osobními daty klientů programu se pracovníci Proxima Sociale o.p.s. řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

   

  PRÁVA  A  POVINNOSTI  BĚHEM  PROGRAMŮ  PRIMÁRNÍ  PREVENCE

   

  1. Děti mají právo na to, aby se k nim lektor choval stejně, jako ke všem ostatním, bez ohledu na to, jaké jsou národnosti, jak vypadají, co si myslí a podobně.

   

  1. Děti mají právo na to, aby jim lektor řekl jejich práva a povinnosti.

   

  1. Děti mají právo, aby jim lektor říkal jejich jménem, ale mají také právo vystupovat anonymně - nepoužívat své pravé jméno, ale třeba přezdívku či jiné jméno. Volba dítěte nebude mít vliv na práci a chování lektora vůči dítěti.

   

  1. Dítě bere lektor jako člověka sobě rovného, který je důležitý, samostatný a za sebe odpovědný.

   

  1. Dítě má právo se na programu cítit bezpečně - tělesně i duševně. Nikdo nemá právo mu jakkoli ubližovat či ho nutit do něčeho, co samo dělat nechce.

   

  1. Dítě má právo říkat jen to, co opravdu chce říkat. Má právo nehovořit o věcech týkajících se svého soukromí a o tom, co právě prožívá, pokud mu to přijde nevhodné nebo nepříjemné.

   

  1. Dítě má právo vědět, jak bude program probíhat. Dítě má právo vědět, do jaké míry jsou informace, které říká, důvěrné - v některých případech má lektor povinnost informovat další osoby, když se dozví o porušení nějakého zákona, například krádeže, týrání či zanedbávání nebo přechovávání drog. O ostatních, důvěrných věcech hovoří lektor jenom s kolegy v týmu, pokud mu dítě nedovolí o tom hovořit i s jinými lidmi. Je jenom na dítěti, nakolik se do programu zapojí a co všechno o sobě řekne.

   

  1. Dítě má právo se programu neúčastnit a lektor ho za to nebudou nijak trestat. Kdykoliv během programu může říci, že se aktivity nechce účastnit, protože mu je to z nějakého důvodu nepříjemné (využít práva STOP), může se ale opět znovu zapojit, až bude chtít, a bude-li to aktuální program umožňovat.

   

  1. Dítě má právo si stěžovat a zároveň být informováno o tom, jak si stěžovat. Nejrychlejší je stěžovat si přímo lektorovi (může své chování rovnou změnit), ale může jít za učitelkou či učitelem, ředitelkou nebo ředitelem, rodiči, případně mohou rodiči kontaktovat organizaci realizující program. Do jednoho měsíce od předání stížnosti se dítě dozví, jak se situace vyřešila. Vl