Pěšinky, pěšiny, cesty - školní vzdělávací program

Napsal uživatel admin dne St, 30/08/2017 - 19:15

Motto:

„ Výchova se může zdařit jen za podmínky, že dítěti rozumíme, že je chápeme a bereme v úvahu takové, jaké je, že počítáme s tím, co také ono chce a nechce, může či nemůže. Tedy za podmínky, že se v něm vyznáme.“ ( Z. Helus )

Vize – hlavní cíle

  • Všechny děti potřebují cítit, že jsou vítány, respektovány a že mohou být úspěšné. Nežádoucí je vztah mocenský, nadřazený, autoritativní.

respektující partnerský vztah k dítěti

  • Vytvořit bezpečné a důvěryhodné prostředí respektující přirozené lidské potřeby; které by vedlo k uvolněným spontánním projevům dítěte, k lepšímu učení a k aktivní komunikaci s ostatními dětmi a dospělými.

potřeby

  • Vést děti k aktivnímu přístupu při získávání zkušeností a poznatků vytvořením podmínekpro zkoušení, experimentování, hledání nových řešení a možností. Naučit děti plnit nejrůznější úkoly každodenního života, pomáhat jim vytvářet žádoucí dovednosti a návyky.

aktivita

  • Podporovat a rozvíjet osobnost každého dítěte, vést ho k samostatnosti při jednání a řešení problémů, k odpovědnosti za vlastní chování i způsob života (budování sebeúcty; rozvoj schopností; emocionální, morální a sociální vývoj).

samostatnost

  • Umožnit dětem prožívat vztahy založené na důvěře, bezpečí a respektu. Podporovat vytváření přátelských vztahů, rozvíjet postoje vedoucí ke vzájemné spolupráci, pomoci a ohledu k ostatním.

spolupráce

  • Povzbuzovat děti při ovlivňování svého způsobu života, okolního prostředí, aktivně se zapojovat do různých činností v rodině, škole a společnosti.

zodpovědnost

  • Rozvíjet zdravé stravovací návyky, pohybové dovednosti a tělesnou zdatnost dětí; podporovat zdravé mlsání. V rámci prevence se zaměřit na prevenci rizikového chování dětí.

výchova ke zdravíPracujeme podle ŠVP, který vychází z RVP pro předškolní vzdělávání . Při zpracovávání tohoto programu jsme vycházeli především z „Osobnostně orientovaného modelu předškolní výchovy“. Naším cílem je ve spolupráci s rodinou podporovat rozvoj každého dítěte a uplatňovat partnerský přístup ve výchově, který je založen na rovnocennosti a respektování důstojnosti. Důraz klademe na individuální naplňování potřeb jednotlivých dětí.Podporujeme vytváření přátelských vztahů založených na vzájemné spolupráci, pomoci a ohledu k ostatním.Dětem dopřáváme co největší míru samostatnosti při jednání i při řešení problémů a úkolů. Praktickými činnostmi a příležitostmi pro experimentování podporujeme aktivní přístup při získávání zkušeností a poznatků . Děti vedeme k odpovědnosti za vlastní chování i způsob života. Děti mají dostatek příležitostí k výtvarným, hudebním a tvořivě-dramatickým činnostem. Pohybové aktivity a hudebně-pohybové činnosti jsou součástí každého dne. Příprava na školu je důležitou součástí naší práce – rozvoj grafomotorických dovedností,myšlení, řeči, paměti, pozornosti, matematických představ .

Doba spánku a odpočinku je přizpůsobena individuálním potřebám. Předškolním dětem je nabízen klidný program se zaměřením na výtvarné, pracovní, literární a hudební činnosti. Mateřská škola spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou a s logopedickou poradnou.

Pro obohacení nabídky činností pro starší děti spolupracujeme s různými organizacemi.

Spolupráce s různými organizacemi a nabídka nadstandardních aktivit může být měněna podle aktuální situace v daném školním roce, zájmu rodičů a možných nabídek.

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA v naší MŠ

SRDÍČKOVÉ Je nejdůležitějším pravidlem. Vede děti k toleranci, řešení problému v komunikaci s kamarádem. Nabádá je: pokud se mi nelíbí, co mi kamarád dělá, řeknu mu to. Konkrétně popíši: To mi nedělej, nelíbí se mi, když…
Všímáme si neshod mezi dětmi, nevhodné chování či komunikaci mezi dětmi nepřehlížíme, ale děti vedeme ke správné konfrontaci (to mi nedělej, to mě bolí; nelíbí se mi když).
Děti jsou vedeny k tomu, aby si neubližovaly a měly se rády.
Pomáháme si.
Vážíme si všeho, co druhý vytvořil.
KOŠŤÁTKOVÉ Každá hračka má své místo, hračky si po sobě uklízíme.
ŽELVIČKOVÉ Ve třídě chodíme pomalu, běhat můžeme při cvičení nebo na školní zahradě.
PRAVIDLO ZTIŠENÍ Hluk nám škodí. Zvednu ruku, ostatní se přidají a hledají moje oči. Pak si v klidu sdělíme, co jsme chtěli. Za ztišení kamarádům poděkujeme. Nemusíme křičet, vše probíhá v klidu.
BUBLINKOVÉ Dávkovač na tekuté mýdlo stlačíme pouze jednou. Vodu necákáme a nestříkáme na podlahu, kluzká a mokrá podlaha v umývárně by nám mohla způsobit úraz.
ŠATNOVÉ Dodržujeme pravidla před odchodem ven. Snažíme se samostatně převlékat, pokud jsme převlečeni, čekáme na kamarády na lavičce pod nástěnkami.

DOPLŇKOVÁ PRAVIDLA

KOLOBĚŽKOVÉ Jezdíme vpravo a bezpečně.
KEŘÍČKOVÉ Za keřem číhá nebezpečí.
POLŠTÁŘKOVÉ Odpočíváme potichu, nerušíme kamarády.
JAZÝČKOVÉ Jsme slušné děti. Pozor na ošklivá slova.