Program Primární prevence pro mateřské školy 2019

Napsal uživatel admin dne St, 10/04/2019 - 08:35

Proxima Sociale o.p.s

 

CÍLEM PROGRAMU JE

 

 • podporovat u dětí zdravý životní styl

 • seznámit děti s různými formami rizikového chování a jeho důsledky

 • seznámit děti s možnostmi předcházení a řešení důsledků rizikového chování

   

  Preventivní program pro předškolní děti v dubnu a květnu 2019 v MŠ

Datum:

Téma:

11.4.

Jak se mít dobře

25.4.

Výživa

2.5.

Hygiena

9.5.

Nebezpečí odhozených jehel a stříkaček

16.5.

Šikana

 

Informační DOKUMENT PROGRAMU PRIMÁRNÍ PREVENCE pro MŠ

pro zákonné zástupce

 

 

Vážení rodiče,

vaše dítě se v následujících několika týdnech zúčastní Programu primární prevence pro mateřské školy v rozsahu 5x 45 minut. Rádi bychom Vás touto cestou s naším programem seznámili.

Program má platný certifikát dle Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a vede ho vždy jedna zkušená lektorka Proxima Sociale o.p.s.. Mateřská škola vybrala 5 následujících témat: Jak se mít dobře, Hygiena, Výživa, Nebezpečí odhozených jehel a stříkaček a Šikana. Práce s jednotlivými tématy se opírá vždy o pohádku nebo příběh, na jehož základě pomocí dalších pomůcek a diskuse se vysvětlují potřebná fakta o vybrané tématice.

Prosím, pročtěte si prosím tento text a svým podpisem stvrďte seznámení s ním.

 

POSLÁNÍM programu Primární prevence pro mateřské školy Proxima Sociale o.p.s. je předcházet vzniku a rozvoji rizikového chování u dětí v mateřských školách v Praze a Středočeském kraji.

 

 

USILUJEME především o to, aby se děti seznámily:

 

 • se základními informacemi z oblasti rizikového chování
 • s různými důvody, proč se lidé chovají rizikově
 • s tím, jaké má rizikové chování škodlivý vliv na lidský organismus
 • s tím, že ony sami jsou za rizikové chování, zodpovědné
 • s možnostmi předcházení a řešení šikany
 • s nebezpečím plynoucím z manipulace s použitými jehlami a stříkačkami, s možností nákazy závažnými chorobami
 • s tím, proč je důležitá existence určitých norem, předpisů a zákonů pro možnost spokojeného života každého člena společnosti
 • s tím, proč je důležité braní většiny léků pouze na doporučení lékaře
 • s riziky nedodržování základní osobní hygieny
 • s různými typy potravin, které se řadí k tzv. zdravým nebo nezdravým
 • s podstatou přátelství, kamarádství a jeho důležitosti pro lidský život
 • s důležitostí pomoci v mezilidských vztazích
 • s riziky kontaktu s neznámými lidmi

 

 

NEJASNOSTI a stížnosti týkající se programu a jeho realizace je možné podávat a řešit buď osobně (i anonymně), či písemně (i elektronicky) na následujících místech:

 • koordinátorka programu -  Mgr. Jana Rathouská, Rakovského 3138/2, 143 00 Praha 4 – Modřany,

                tel. +420 775 608 508, e-mail: rathouska@proximasociale.cz

 • vedoucí programu -  Mgr. David Holý, Rakovského 3138/2, 143 00 Praha 4 – Modřany,

                tel. 241 770 232, e-mail: holy@proximasociale.cz

 • ředitel organizace -  Ing. Ivo Kačaba, Rakovského 3138/2, 143 00 Praha 4 – Modřany,

                tel. 241 770 232, e-mail: kacaba@proximasociale.cz

 • správní rada organizace -  Rakovského 3138/2, 143 00 Praha 4 – Modřany,

                tel. 241 770 232, e-mail: office@proximasociale.cz

 

DOKUMENTACE a veškeré osobní údaje, zprávy a záznamy týkající se zapojení dítěte (případně jeho zák. zástupce) v programu Primární prevence pro MŠ jsou považovány za důvěrné. Osobní údaje klienta slouží pouze pro vnitřní potřeby realizace programů Primární prevence pro MŠ, ostatním odborným zařízením mohou být poskytnuty pouze s písemným souhlasem klientů. Lektor je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s realizací programu a které se vztahují ke klientům (dětem a jejich zák. zástupcům; výjimku tvoří zákonem stanovená oznamovací povinnost). Pokud lektor či organizace používá získané informace (například v rámci záznamu průběhu realizace programu, případně ke studijním či jiným účelům), vždy garantuje anonymitu osob a jejich údajů. Organizace je povinna shromažďovat údaje pouze v rozsahu bezpodmínečně nutného k realizaci programů; uchovává osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k jejich zpracování, a po uplynutí takové doby je skartuje.

            Při získávání a následném zacházení s  osobními daty klientů programu se pracovníci Proxima Sociale o.p.s. řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

PRÁVA  A  POVINNOSTI  BĚHEM  PROGRAMŮ  PRIMÁRNÍ  PREVENCE

 

 1. Děti mají právo na to, aby se k nim lektor choval stejně, jako ke všem ostatním, bez ohledu na to, jaké jsou národnosti, jak vypadají, co si myslí a podobně.

 

 1. Děti mají právo na to, aby jim lektor řekl jejich práva a povinnosti.

 

 1. Děti mají právo, aby jim lektor říkal jejich jménem, ale mají také právo vystupovat anonymně - nepoužívat své pravé jméno, ale třeba přezdívku či jiné jméno. Volba dítěte nebude mít vliv na práci a chování lektora vůči dítěti.

 

 1. Dítě bere lektor jako člověka sobě rovného, který je důležitý, samostatný a za sebe odpovědný.

 

 1. Dítě má právo se na programu cítit bezpečně - tělesně i duševně. Nikdo nemá právo mu jakkoli ubližovat či ho nutit do něčeho, co samo dělat nechce.

 

 1. Dítě má právo říkat jen to, co opravdu chce říkat. Má právo nehovořit o věcech týkajících se svého soukromí a o tom, co právě prožívá, pokud mu to přijde nevhodné nebo nepříjemné.

 

 1. Dítě má právo vědět, jak bude program probíhat. Dítě má právo vědět, do jaké míry jsou informace, které říká, důvěrné - v některých případech má lektor povinnost informovat další osoby, když se dozví o porušení nějakého zákona, například krádeže, týrání či zanedbávání nebo přechovávání drog. O ostatních, důvěrných věcech hovoří lektor jenom s kolegy v týmu, pokud mu dítě nedovolí o tom hovořit i s jinými lidmi. Je jenom na dítěti, nakolik se do programu zapojí a co všechno o sobě řekne.

 

 1. Dítě má právo se programu neúčastnit a lektor ho za to nebudou nijak trestat. Kdykoliv během programu může říci, že se aktivity nechce účastnit, protože mu je to z nějakého důvodu nepříjemné (využít práva STOP), může se ale opět znovu zapojit, až bude chtít, a bude-li to aktuální program umožňovat.

 

 1. Dítě má právo si stěžovat a zároveň být informováno o tom, jak si stěžovat. Nejrychlejší je stěžovat si přímo lektorovi (může své chování rovnou změnit), ale může jít za učitelkou či učitelem, ředitelkou nebo ředitelem, rodiči, případně mohou rodiči kontaktovat organizaci realizující program. Do jednoho měsíce od předání stížnosti se dítě dozví, jak se situace vyřešila. Vlivem stížnosti se nezhorší chování lektora vůči dítěti. Lektorovi zároveň dítě pomůže, když své hodnocení sdělí v závěrečném dotazníku.

 

 1. Dítě má právo na to, aby mu lektor řekl, co si o jeho situaci nebo problému myslí a jak ho vnímá, případně navrhnout abychom se o problému otevřeně bavili, pokud to tak dítě bude chtít.

 

 1. Pokud má dítě nějaký problém, se kterým se chce lektorovi svěřit, může za ním po programu zajít. Pokud se jim společně nepodaří vymyslet řešení problému, lektor mu poradí, kde může vyhledat další pomoc. Je možné, že další pomoc bude vyžadovat souhlas anebo asistenci zákonných zástupců či učitelky.
datum